SHAN

[Necesitas instalar las fuentes TrueType Padauk y Dok Champa para visualizar correctamente los caracteres lik tai y laosianos de este documento]

 

FICHA TÉCNICA

Nombre original

ၵႂၢမ်းတႆး [kwaːm taj] / ရှမ်း [ʃan] / ໄທໃຫຍ່ [taj ɲai] / ไทใหญ่ [taj jaj]

Nombre español

shan [ʃan]

Nombre inglés

Shan [ʃɑn]

Filiación lingüística

familia tai-kadai > rama kam-tai > grupo be-tai > subgrupo tai > división suroccidental

Hablado en

Birmania#

Número de hablantes

3.300.000 (2010)

Dialectos principales

shan septentrional, shan meridional, shan oriental

Sistema de escritura

alfasilabario lik tai (abugida) / alfasilabario birmano (abugida)

Documentado desde

Tipología sintáctica

S-V-O

° idioma nacional ¹ idioma oficial + dialecto # idioma minoritario † idioma extinto

 

Descripción

El shan (o tai long) pertenece al grupo be-tai, subgrupo tai, de la rama kam-tai de lenguas tai-kadai. Representa el idioma materno de un grupo étnico que habita en el inmenso estado de Shan, situado en el este de Birmania, así como en territorios fronterizos de China, Laos y Tailandia. Se trata de una variedad tai que presenta una gran afinidad con otras lenguas de este grupo habladas en la anterior región (tai lue y tai nuea en la provincia china de Yunnan, laosiano en Laos y tai septentrional en el norte de Tailandia), como resultado de la migración del grupo étnico originario desde el sureste de China (Yunnan) en dirección suroeste.

 

Se distinguen tres dialectos regionales de esta lengua en el estado de Shan, mutuamente inteligibles: septentrional (hablado en el distrito de Lashio y muy influido por el tai lue y tai nuea de la vecina provincia china de Yunnan), meridional (dialecto del distrito de Taunggyi con numerosos préstamos léxicos del birmano) y oriental (variedad muy parecida al tai septentrional y al laosiano hablada en el distrito de Kengtung).

 

Para su representación escrita, el shan emplea un sistema de escritura llamado lik tai (လိၵ်ႈတႆး), que está basado en el alfasilabario birmano (con el que comparte el trazo circular de los caracteres). Tras una reforma ortográfica llevada a cabo en 1958, se introdujeron diacríticos tonales (que no existían anteriormente) y se diferenciaron algunas vocales y diptongos que se representaban mediante el mismo carácter. Sin embargo, la mayoría de hablantes de shan desconocen el empleo de este sistema de escritura, por lo que el dominante alfasilabario birmano es el principal medio de comunicación cultural.

 

Al igual que otros alfabetos silábicos del sureste asiático, el lik tai está formado por consonantes que se pronuncian junto con la vocal inherente a en su forma básica, y al servir como apoyo silábico a otras vocales adoptan el nuevo sonido. A continuación se ilustran las 18 consonantes que componen este sistema de escritura, junto con sus pronunciación básica (sin la vocal inherente) y su transcripción en caracteres latinos:

 

CONSONANTES

velar

carácter

 

 

letra/sonido

k [k]

kh []

ng [ŋ]

 

 

palatal

carácter

 

letra/sonido

ts [ts]

s [s]

ny [ɲ]

y [j]

 

alveolar

carácter

letra/sonido

t [t]

th []

n [n]

l [l]

r [r] (1)

labial

carácter

 

letra/sonido

p [p]

ph []

m [m]

w [w]

 

otras

carácter

 

 

 

letra/sonido

h [h]

- [ʔ] (2)

 

 

 

(1) El sonido vibrante [r] resulta muy difícil de pronunciar para los hablantes de shan, que a menudo lo articulan como [l] (o la aproximante [w] dentro de un grupo consonántico).

(2) El sonido oclusivo glotal [ʔ] se pronuncia por defecto delante de toda vocal libre y detrás de una vocal corta en sílaba abierta.

 

Existen seis consonantes adicionales en lik tai que no se emplean habitualmente, ya que representan sonidos no patrimoniales del shan que aparecen únicamente en palabras de origen extranjero:

 

CONSONANTES NO PATRIMONIALES

carácter

letra/sonido

b [b]

d [d]

g [ɡ]

carácter

letra/sonido

th [θ]

f [f] (1)

z [z]

(1) En shan oriental, el sonido labiodental [f] es la pronunciación habitual correspondiente a la bilabial aspirada [] en el resto de dialectos.

 

Hay tres diacríticos comunes que afectan a algunas consonantes: (señala su aparición en posición final de sílaba, sin vocal adicional, como en ၵ် <-k>), (indica palatalización de la consonante, como en သျ <sh>) y (añade el sonido r como segundo elemento de un grupo consonántico, como en ၽြ <phr>). Los dos últimos diacríticos aparecen únicamente en palabras de origen extranjero.

 

Las anteriores consonantes se combinan con los siguientes 9 símbolos vocálicos para formar sílabas con sonidos distintos a la vocal inherente a (un círculo en blanco indica la consonante de apoyo y su posición relativa a la vocal silábica; el primer carácter representa la vocal en posición interior de sílaba cerrada por consonante, y el segundo el mismo sonido en posición final, que se pronuncia ligeramente más largo):

 

VOCALES

/

/

/

/

/

ā []

i [i]

e [e]

æ [ɛ]

u [u]

/ ဝ်

/ ေႃ

ို / ိုဝ်

ိူ / ိူဝ်

 

o [o]

o [ɔ]

ue [ɯ]

œ [ə]

 

 

A diferencia de otras lenguas tai, la longitud vocálica no es un rasgo fonológico contrastivo en shan, ya que todas las vocales son inherentemente cortas. Sin embargo, la combinación de algunas de ellas con las semivocales [j] y [w] da lugar a una serie de diptongos productivos:

 

DIPTONGOS

ႆၢ

ုၺ်

ူၺ်

ွႆ

ိုၺ်

ိူၺ်

ai [aj]

āi [aːj]

ui [uj]

oi [oj]

oi [ɔj]

uei [ɯj]

œi [əj]

ဝ်

ၢဝ်

ိဝ်

ဵဝ်

ႅဝ်

်ႂ

 

au [aw]

āu [aːw]

iu [iw]

eu [ew]

æu [ɛw]

aue [aɯ]

 

 

Al igual que otras variedades tai ―y como resultado de la división tonal experimentada por los tres tonos del originario proto-tai―, el shan distingue seis tonos fonológicos contrastivos, que se indican mediante un diacrítico especial al final de la sílaba: ascendente () (˨˦), que por defecto no se señala mediante un símbolo tonal (ej.: ၼႃ <nā̌> ‘grueso’); bajo (/) (˩) (ej.: ၼႃႇ <nā̀> ‘mucho’); medio-descendente (/) (˧˨) (ej.: ၼႃႈ <nā> ‘cara’); alto () (˥) (ej.: ၼႃး <nā́> ‘arrozal’); descendente () (˦˨) (ej.: ၼႃႉ <nâʔ> ‘tío, tía’); enfático (/) (˧˦˧), que sirve para destacar una palabra (ej.: ၼႃႊ <nā> ‘grueso’), aunque en shan septentrional también posee carácter fonológico distintivo. Las sílabas acabadas en consonante oclusiva (-p, -t, -k) o glotal (ʔ) no permiten el tono ascendente. Dos caracteres lik tai poseen únicamente carácter simbólico: (numeral 1 añadido a continuación del nombre) y (exclamación de sorpresa).

 

Los pronombres personales del shan, de manera similar a otras lenguas tai, poseen distintas formas que indican diferentes grados de cortesía en función de la situación comunicativa (edad y relación social de los interlocutores); el pronombre personal de primera persona “yo”, por ejemplo, se puede expresar como ၵဝ် <kau> (informal), တူ <tu> (familiar) o ၶႃႈ <khā> (formal). Los pronombres numerales (del 0 al 10), junto con su transcripción en caracteres latinos y su símbolo numérico lik tai, son los siguientes:

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

သုၼ်

ၼိုင်ႈ

သွင်

သၢမ်

သီႇ

ႁႃႈ

ႁူၵ်း

ၸဵတ်း

ပႅတ်ႇ

ၵဝ်ႈ

သိပ်း

sun

nueng

song

sām

si

hok

tset

pæt

kau

sip

႑႐

 

Texto ilustrativo

ပီႈၼွင်ႈၵူၼ်းတႆးပၢႆႈၽေး ၸိူဝ်းယူႇသဝ်းတီႈလႅၼ်လိၼ် တႆး-ထႆး လႆႈႁၼ်ထိုင်ၵၼ်ဝႃႈလွင်ႈႁူႉတၢင်း မေႃပိင်ႇၺႃႇၼႆႉပဵၼ်တၢင်းလူဝ်ႇ ဢၼ်ၶိုၵ်ႉ တွၼ်းလမ်ႇလွင်ႈၼႆယဝ်ႉ။ ၼႃႈၵၢၼ်ၸုမ်း (SWAN) ဢၼ်လႆႈၵမ်ႉထႅမ် လွင်ႈတၢင်းလူဝ်ႇဢၼ်ၼႆႉၼၼ်ႉ ၸုမ်း (SWAN) ၸၢင်ႈတႄႇငိူၼ်ႈႁႂ်ႈတူင်ႇဝူင်း ၵူၼ်းတႆး ႁူမ်ႈမိုဝ်းႁဵတ်းသၢင်ႈၸွမ်း ႁူမ်ႈပႃးၼႃႈၵၢၼ် တၢင်ႇၸိူဝ်းတၢင်ႇႁွင်ႈၵၢၼ်မႃးယူႇယဝ်ႉ။ တူဝ်ယၢင်ႇမၼ်းမိူၼ်ၼင်ႇ ပီႈၼွင်ႉတႆး ႁူမ်ႈၸူမ်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၵုမ်၊ ပၢင်သွၼ်လႄႈ ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်း ဢၼ်ၸုမ်း (SWAN) ၶိုင်ႁဵတ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉသေ ပၼ်ၶေႃႈမုၼ်းလွင်ႈယူႇသဝ်းၶဝ်၊ လွင်ႈတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇလႄႈ လွင်ႈတၢင်းလူဝ်ႇၶဝ် ယူႇတႃႇသေႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ သင်ဝႃႈဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႈမိုဝ်းႁဵတ်းသၢင်ႈၵူၼ်းၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းၼႆၸိုင် ၸုမ်း (SWAN) တိုၼ်းဢမ်ႇၸၢင်ႈဝၢင်းၽႅၼ်ၵၢၼ်ဢၼ်မီးလွင်ႈ ၽွၼ်းလီတႄႉတႄႉလႄႈ တိုၼ်းဢမ်ႇၸၢင်ႈမီးႁွင်ႈၵၢၼ် တႃႇၵမ်ႉထႅမ်တၢင်းလူဝ်ႇတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ဢမ်ႇၼၼ် တိုၼ်းဢမ်ႇၸၢင်ႈတူင်ႉ ၼိုင်သူၼ်းတုမ် ပၼ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ၸုမ်းၵပ်းသၢၼ်လွင်ႈၼၢင်းယိင်းတႆး (SWAN)

════════════════════════════════════

La educación está considerada una necesidad fundamental para las comunidades de emigrantes/refugiados shan en la frontera entre Tailandia y Shan. El trabajo de SWAN a la hora de abordar esta necesidad ha facilitado en gran medida la cooperación de las comunidades locales en todos los programas de SWAN. Por ejemplo, las comunidades locales están mucho más dispuestas a asistir a las diversas reuniones y sesiones informativas organizadas por SWAN y compartir información sobre sus problemas y necesidades. Sin esta cooperación local, SWAN no sería capaz de desarrollar estrategias efectivas y programas para atender las necesidades de la comunidad o defender sus derechos.

Shan Women’s Action Network (SWAN) [Programa educativo de la organización de mujeres shan refugiadas en Tailandia]© www.linguasport.com

Página creada, diseñada y editada por Santiago Velasco