KODAVA

 

FICHA TÉCNICA

Nombre original

ಕೊಡವ ['koɖɐʋɐ]

Nombre español

kodava [ko'daβa]

Nombre inglés

Kodava ['kɔdɑvɑ]

Filiación lingüística

familia dravídica > rama meridional

Hablado en

India#

Número de hablantes

300.000 (2010)

Dialectos principales

mendele, kiggati

Sistema de escritura

alfasilabario canarés (abugida)

Documentado desde

comienzos s. XX

Tipología sintáctica

S-O-V

° idioma nacional ¹ idioma oficial + dialecto # idioma minoritario † idioma extinto

 

Descripción

El kodava (o coorg) pertenece a la rama meridional de las lenguas dravídicas. Se habla en el distrito de Kodagu, situado en el sur de Karnataka (capital: Bangalore), estado del suroeste de la India. Está formado por dos dialectos regionales: mendele (en el norte y centro de Kodagu) y kiggati (en el sur de este distrito). Tradicionalmente, el kodava ha sido considerado un dialecto del canarés (idioma oficial de Karnataka) influido por los vecinos tamil y malabar, aunque en la actualidad se clasifica como variedad dravídica independiente.

 

El kodava es una lengua de tradición oral, cuya literatura escrita se desarrolló únicamente a partir de comienzos del siglo XX, con autores como Appachcha Kavi (1868-1930) y Nadikerianda Chinnappa (1875-1931). Para su representación escrita se emplea habitualmente al alfasilabario canarés, en el que los caracteres básicos son elementos silábicos formados por la combinación indescomponible de consonantes con vocales de apoyo. En 2005, no obstante, el lingüista alemán Gregg Cox creó, con carácter experimental, un sistema de escritura alfabético específico para el kodava conocido como “alfabeto Coorgi-Cox”, formado por 34 letras que transcriben sonidos individuales (no sílabas como el anterior).

 

Aparte de las cinco vocales básicas presentes en la mayoría de lenguas dravídicas meridionales ―/ɐ/, /e/, /i/, /o/, /u/, junto con sus correlatos largos―, el sistema fonológico del kodava distingue las vocales centrales /ɨ̆/, /ə/ (que también poseen variantes alargadas). Por lo demás, su gramática es muy parecida a la del canarés. Los pronombres numerales (del 1 al 10) son: ಒಂದು <ondu>, ದಂಡು <danḍu>, ಮೂಂದು <mūṉdu>, ನಾಲು <nālu>, ಅಂಜಿ <añji>, ಆರು <āru>, ಏಳು <ēḷu>, ಎಟ್ಟು <eṭṭu>, ಒಯಿಂಬದು <oyimbadu>, ಪತ್ತು <pattu>. El orden sintáctico básico dentro de la oración es Sujeto-Objeto-Verbo (ej.: ಗೋಪಾಲ ಪುಸ್ತಕ ಓದಿಚಿ <Gōpāla pustaka ōdici> ‘Gopal lee el libro’; ಗೋಪಾಲ ಸ್ಕೂಲ್ಕು ಪೋಯಿಲೆ <Gōpāla skūluku pōyitle> ‘Gopal no fue a la escuela’).

 

Texto ilustrativo

ಮನೆ ಪಣಿ ತ್ಂದನೆಕೆ ಮನೆ ಕೂಡ್‌ವಾನ ಪುದಿಯ ಮನೆಲ್ ಏರ್ಪಾಡ್ ಮಾಡ್‌ವ. ಗೊತ್ತ್ ಮಾಡ್‌ನಚ್ಚಕ್ ಜನಳ ಕೂಟುವಕ್ ಕಾಗದ ಮುದ್ರಿಚಿಟ್ಟಿತ್ ಕೊಡ್‌ಪ. ಊರ್‌ಕಾರಕ್, ಮನೆಕಾರಕ್ ಇಲ್ಲೆ ಏರಿಯಾಕಾರಕ್  ಖುದ್ದ್ ಪೋಯಿತ್ ಎಣ್ಣ್‌ವ. ಕೆಲವು ಜನ ನಗರತ್ ಏರಿಯಾಕಾರಕ್ ಕಾಗದ ಕೊಡ್‌ತಿತೇ ಕಾಕ್‌ವ. ಮನೆಕೆಟ್ಟ್‌ನ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಇಲ್ಲೆ ಕಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್‌ಕ್ ಗೌರವತ್‌ರ ಕಿರ್‌ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಡ್‌ಪ. ಮನೆಲ್ ಹೋಮ ಇಡ್‌ಚಿಡ್‌ವ, ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್‌ವ. ಮನೆ ಕೂಡ್‌ವಂದ್ ಪೊಲಾಕ ಮನೆಲ್ ಯಜಮಾನ, ಯಜಮಾನತಿ ಪಿಂಞ ಮಕ್ಕ ಅಂದ್ ಪೊಲಾಕ ಒಂದೂ ತಿಂಗತೆ ಪಟ್ಟಣಿ ಇರಂಡು. ಚುಮ್ಮಿ ಮಕ್ಕ ಇಂಜಕ ಅಯಿಂಗಕ್ ಪಾಲ್, ಪುಟ್ಟ್ ಕೊಡ್‌ಕಲು. ಮನೆ ಕೂಡ್‌ವಕ್ ಮೂಂದ್ ದಿನ ಮುಪ್ಪಡೆಂಜ ಎರ್ಚಿ ಮೀನ್ ಮಾಡತೆ ಶುದ್ದ ಮುದ್ರಿಕೆಲ್ ಇರಂಡು. ಏದೇ ಸೂತಕ ಮನೆಕಾಡ್ ಪೋಕತೆ, ಸೂತಕ ಮಾಡಿಯೋತೆ ಚಾಯಿಲ್ ಕಾರ್ಬಾರ್ ಮಾಡ್‌ವಕ್ ಮಾನಸಿಕವಾಯಿತೂ, ಧಾರ್ಮಿಕವಾಯಿತೂ ಪದ್ದತಿ ಪ್ರಕಾರ ತಯಾರಾಂಡು.

ಪುದಿಯ ಮನೆರ ಎಲ್ಲಾ ಪಣಿ ತ್ಂದಿತ್ ಮನೆ ಕೂಡ್‌ವಕ್ ನೋಟ್‌ವ. ಆಚೇಂಗಿ ಇಕ್ಕಿಕ್ಕ ನಲ್ಲ ನಾಳ್ ಕ್‌ಟ್ಟ್‌ನನೆಕೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲೆ ಪಂಚಾಂಗತ್ ನಲ್ಲ ನಾಳ್ಂದ್ ಗೊತ್ತಾನ ದಿನತ್‌ಲ್ ಮನೆ ಕೂಡ್‌ವ. ಮನೆರ ಪಣಿ ಮುಕ್ಕಾಲ್ ತ್ಂದಿತ್ ಚೆನ್ನ ಬಾಕಿ ಉಂಡೇಂಗಿಯೂ ಮನೆ ಕೂಡ್‌ವ. ಮನೆ ಕೂಡ್‌ವಕ್ ಪಟ್ಟಂಡ ಹೋಮ, ಪೂಜೆ ಅವಶ್ಯ. ದಿನ ಗೊತ್ತ್ ಮಾಡ್‌ನನೆಕೆ ಪಟ್ಟನ ಕಂಡಿತ್, ಅಯಿಂಗಕೂ ಅರಿವಿಕೆ ಕೊಡ್‌ಕಂಡು. ಮನೆ ಕೂಡ್‌ವಕ್ ಬೋಂಡ್ಯ ಸಾಮಾನ್ ಸಾಮಗ್ರಿ ಎಲ್ಲಾನ ಪಟ್ಟ ಎಣ್ಣ್‌ನನೆಕೆ ಕೂಟಂಡು. ಪೂಜೆ ಸಾಮಾನ್ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಗಡಿಲೇ ಕ್‌ಟ್ಟುವ. ಕೆಲವು ಸಾಹಿತ್ಯತ್‌ನ ಪಟ್ಟನೇ ಕೊಂಡ್‌ಕೂಟ್‌ವ. ಪೂಜೆ ಸಾಮಾನ್‌ಲ್ ಹೋಮಕ್ ಪುಳ್ಳಿಲ್ ಪಲ್ಚಿ ಪುಳ್ಳಿಯೂ ಬೋಂಡು. ನಗರಕಾರ ನಾಡ್ಂಜ ಪಲ್ಚಿ ಪುಳ್ಳಿ ಕೊಂಡ್ ಬಪ್ಪದೂ ಉಂಡ್. ಬಾಕಿ ಮಾಮೂಲ್ ಪೇಟೆರ ಸಾಮಾನ್ ಸಾಹಿತ್ಯ.

ಭಾನುವಾರ, ಜನವರಿ, 1, 2012 - ಕೊಡವ ಚಿಲುಮೆ

Domingo, 1 de enero de 2012 - Kodava Chilume (portal de literatura popular kodava)© www.linguasport.com

Página creada, diseñada y editada por Santiago Velasco