MINGRELIO

 

FICHA TÉCNICA

Nombre original

მარგალურ ['mɑrɡɑlur]

Nombre español

mingrelio [min'ɡreljo]

Nombre inglés

Mingrelian [mɪn'ɡriliən]

Filiación lingüística

familia caucásica > rama kartveliana > grupo zan

Hablado en

Georgia#, Abjasia#

Número de hablantes

360.000 (2010)

Dialectos principales

samurzakano, senakano

Sistema de escritura

alfabeto georgiano

Documentado desde

finales s. XIX

Tipología sintáctica

S-O-V

° idioma nacional ¹ idioma oficial + dialecto # idioma minoritario † idioma extinto

 

Descripción

El mingrelio pertenece a la rama kartveliana de las lenguas caucásicas. Junto con el lazurí (idioma con el que presenta una gran similitud) forma el llamado grupo zan de la rama kartveliana (o meridional) de lenguas caucásicas, que ocupa una región al sureste del mar Negro correspondiente al antiguo reino de Cólquida (en el que, según la mitología griega, se hallaba el vellocino de oro). El mingrelio se habla en la región histórica de Mingrelia, situada en el territorio fronterizo entre el oeste de Georgia y el este de la República Autónoma de Abjasia (capital: Sujumi). Esta formado por dos dialectos regionales: samurzakano (hablado en los alrededores de la ciudad de Zugdidi, al noroeste de la provincia georgiana de Samegrelo-Zemo Svaneti) y senakano (al sureste de la anterior provincia, con centros en las ciudades de Senaki, Martvili y Abasha). Todos los hablantes de mingrelio son bilingües en georgiano, que es la única lengua oficial en este territorio, lo que hace que el futuro de este idioma minoritario, reservado a la comunicación familiar, se halle seriamente amenazado.

 

El mingrelio es una lengua de tradición oral que carece de un sistema de escritura propio, aunque resulta habitual su transcripción mediante el alfabeto georgiano, ampliado con los caracteres adicionales [j], [ə], [ʔ], que representan sonidos particulares de este idioma. Sus primeras manifestaciones literarias, representadas mediante caracteres cirílicos, datan de finales del siglo XIX.

 

El sistema fonológico del mingrelio es idéntico al del georgiano, aunque adicionalmente distingue la consonante oclusiva glotal /ʔ/, las semivocales /w/ y /j/ y la vocal de timbre impreciso /ə/ (esta última únicamente en el dialecto samurzakano, como resultado de la reducción de /i/ y /u/ en sílaba átona). En mingrelio es importante el fenómeno fonético de la reducción vocálica, que hace que determinados grupos de dos vocales se articulen como un único sonido. Por ejemplo:

/ɑɛ/, /ɑi/ ® /ɛ/

/ɑɔ/, /ɔɑ/, /ɔɔ/ ® /ɑ/

/ɔu/ ® /u/

 

La morfología del mingrelio es también muy similar a la del georgiano, a cuyo sistema de casos nominales (nominativo, ergativo, dativo, genitivo, instrumental, adverbial) añade el lativo (“movimiento hacia un lugar”), el ablativo (complemento circunstancial) y el benefactivo (“receptor de un beneficio o una situación”). La principal diferencia con respecto al georgiano radica en el empleo de un sujeto en caso ergativo, formado mediante el sufijo - <-k>, no sólo en las oraciones con verbos transitivos en aoristo (ej.: კოჩჷქ დოჭარას ქაღარდი <k'oček doč'aras kaḡardi> ‘el hombre escribió una carta’), sino también con verbos intransitivos (ej.: კოჩჷქ ქჷმორთჷ <k'oček kəmortə> ‘el hombre vino’). Los pronombres numerales (del 1 al 10) son: ართი <arti>, ჟირი <žiri>, სუმი <sumi>, ოთხი <otxi>, ხუთი <xuti>, ამშვი <amšvi>, შქვითი <škviti>, ბრუო <bruo>, ჩხორო <čxoro>, ვითი <viti>. El orden sintáctico no marcado dentro de la oración es Sujeto-Objeto-Verbo (ej.: ზუგდიდშე ვორექ <Zugdidše vorek> ‘soy de Zugdidi’; მარგალურ გიჩქუნო? <margalur gičkuno?> ‘¿hablas mingrelio?’).

 

Texto ilustrativo

ართი ქევანას ცხოვრენც აჯამ ჯიუშთი დო მაჟირას ჯინუა ნჯილაგარი. ათე ჯინუა ნჯილაგარი ორე თინერი კოჩი, მუდგას მეჩანს კოცნი, მუში სიცოხლეს ვეჸუაფჷ თინა ქა̄ტუას, ოკო გინაგაფუას. აჯამ ჯიუშთი ორე თინერი, მუთუნს ვემეჩანს კოცს. ქეშეხვადეს თენენქ ართიანს. უწუ̄ -- აჯამ ჯიუშთიქ ჯინუა ნჯილაგარც: -- ჟირი მანათი დო გვერდ ქემერსხია. -- ჯგირია უწუ̄. ქიმეჩჷ ჟირი მანათი დო გვერდი. დაუნიშნჷ დრო, დო დროშ დინოხოლე ოკო ქიმეჩას თე ჟირი მანათი დო გვერდი აჯამ ჯიუშთიქ ჯინუა ნჯილაგარს. დრო დანიშნულც ქჷმორთჷ ჯინუა ნჯილაგარქ. ექ დოჸვილჷ ხოჯი დო ქოცჷ პატი თი რიგი, ათაში, ოში მანათიშა ღირჷდჷ ჯვეში ყურსითჷნ ფერი. ბოლოს პატიშცემაში უკული -- ქომუჩია ჩქიმი ჟირი მანათი დო გვერდია უწუ̄. -- ასე ვამიღუნ დო უკული ქიმერჩანქია უწუ̄ ექ.

აჯამ ჯიუშთი დო ჯინუა ნჯილაგარიში არიკი

════════════════════════════════════

En un país vivía un hombre llamado Ajam Jiushti, y en otro una mujer llamada Jinua Njilagari. Ella era una mujer tal que, si aparecía un hombre en su vida, jamás le dejaría libertad y le obligaría a quedarse siempre a su lado. El era un hombre tal que no le gustaba dar nada a cambio de nada. Ellos dos se conocieron. Ajam Jiushti le dijo a Jinua Njilagari: “préstame dos rublos y medio”. Ella accedió y le dio dos rublos y medio, aunque le dijo que le tenía que devolver este dinero en un determinado plazo de tiempo. Al cumplirse este periodo, Jinua Njilagari regresó. Según era costumbre, él mató un toro y ofreció una fiesta en su honor que costó 100 rublos. Finalmente, al acabar la fiesta, ella le dijo: “devuélveme mis dos rublos y medio”. Él le contesto: “ahora no los tengo, más tarde te los daré”.

Historia de Ajam Jiushti y Jinua Njilagari (cuento popular mingrelio)© www.linguasport.com

Página creada, diseñada y editada por Santiago Velasco